Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce zjawiska mowy nienawiści na tle uwarunkowań społecznych, politycznych, kulturowych oraz historycznego dziedzictwa i tradycji wybranych państw; c) charakterystyce metody Data Science do wykrywania mowy nienawiści: Linguistic Approaches lub Network; d) charakterystyce prawnej reakcji na mowę nienawiści przy zastosowaniu metody analizy dogmatyczno-prawnej; e) charakterystyce prawnej reakcji na mowę nienawiści w mediach z zastosowaniem analizy in casu; f) charakterystyce granic wolności wypowiedzi (stan de lege lata i de lege ferenda); g) charakterystyce trendów przeciwdziałania tzw. mowie nienawiści w prawie Unii Europejskiej, z uwzględnieniem występujących tendencji regulacyjnych obejmujących jednolity rynek usług cyfrowych (digital service); h). charakterystyce ingerencji prawa w sferę wolności wypowiedzi wraz z przedstawieniem rozwiązań modelowych (de lege ferenda).

Facebook
YouTube