Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej wymaga ciągłego uaktualniania i uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w obszarze teoretycznych i praktycznych problemów funkcjonowania administracji publicznej w warunkach integracji europejskiej, w tym stanowienia, stosowania i przestrzegania prawa Unii Europejskiej. Zmiany zachodzące w otoczeniu politycznym i społeczno-gospodarczym, zarówno na poziomie krajowym, jak i ogólnoeuropejskim wymagają dostosowania oferty dydaktycznej uczelni do zapotrzebowań na ofertę studiów podyplomowych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w ramach Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie przypisać należy procesowi stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy administracji publicznej i funkcjonowaniu jednostki, podmiotów prywatnych, organizacji społecznych oraz organów administracji publicznej w europejskiej przestrzeni administracyjno-prawnej.

Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r.,  kończą w czerwcu 2023 r.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych Administracja europejska uzyskuje kwalifikacje podyplomowe potwierdzone świadectwem.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście), natomiast dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej (na podstawie zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej) obowiązuje zwolnienie z 50% tej opłaty.

Kwalifikacja na studia podyplomowe: 

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku Administracja europejska przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Przyjęcie na studia nastąpi po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na warunkach i w trybie określonym właściwym zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie Administracja europejska prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje: kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 24.10.2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

więcej o studiach…

Facebook
YouTube