Społeczeństwo

Cykl Społeczeństwo UE ma za cel opis złożoności kultur i społeczeństw państw unijnych – tak w sposób bieżący, jak i historyczny.

Państwa tworzą się i rozpadają, zmieniają się granice, wybuchają konflikty, ludzie zmuszani są do migracji. Zawsze elementem decydującym dla powojennej odbudowy państwowości są obywatele – ich przywiązanie kulturowe, tożsamość narodowa i ogólnie rozumiany patriotyzm. Aspekty te sprawiają, że niezależnie od aktualnego miejsca pobytu czujemy się Polakami. Cykl ma za zadanie przybliżenie Państwu zarysów społeczeństw państw uznawanych i nieuznawanych, tych dużych oraz małych, jak i również regionów cechujących się dużą odrębnością kulturową.

Ostatnie publikacje:

Reforma wyborcza do Parlamentu Europejskiego jako narzędzie transformacji ustrojowej UE

Polskie sondaże przedwyborcze

Cechą wyróżniającą obecną kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego jest to, że jest to chyba pierwsza polska kampania w wyborach do PE, w której znaczenie zasadnicze mają tematy europejskie, a nie krajowe. Zarazem, z racji niedawnych wyborów do Sejmu i do Senatu...

System powszechnej obrony w Estonii

System powszechnej obrony w Estonii

Podstawowe założenia estońskiego modelu kompleksowego podejścia do obrony narodowej ujęte są w Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego Estonii przyjętej w 2017 roku. Informacje dotyczące założeń wykonawczych dostępne są w jawnej części narodowych planów rozwoju obrony na...

Równość płci jako zasada podstawowa UE

Równość płci jako zasada podstawowa UE

Zakaz dyskryminacji oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad, na których oparta jest Unia Europejska. Ramy prawne równego traktowania kobiet i mężczyzn (EU gender equality law) rozwijają się od samego początku kształtowania się...

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...

Facebook
YouTube