Przedmiotem procesu badawczego ma być w szczególności: 1) rola i pozycja TSUE w systemie instytucjonalnym UE oraz rozdźwięk pomiędzy kompetencjami jakie zostały TSUE nadane w traktatach a tymi które faktycznie posiada; 2)  rola TSUE w zakresie transformacji i kształtowania podstaw ustrojowych, zmiany podejścia lub reinterpretacji zasad traktatowych oraz podejmowania wiążących rozstrzygnięć w istotnych kwestiach moralnych, etycznych, w sferze praw człowieka i podstawowych wolności; 3) problematyka sporów o działania ultra vires w Unii Europejskiej, analizująca kwestie aktywizmu sędziowskiego i jego przeciwieństwa, tj. koncepcji tzw. oryginalizmu zakładającej że sędziowie powinni interpretować prawo zgodnie z intencjami jego twórców;; 4) problematyka zjawiska integracji poprzez orzecznictwo jako pewna perspektywa naukowa użyteczna w analizie aktywności TSUE; 5) problematyka zjawiska określanego mianem „ukierunkowanego oportunizmu” instytucji unijnych; 6) analiza orzecznictwa TSUE, które zweryfikuje albo sfalsyfikuje stawiane przez zespół ekspertów hipotezy.

Facebook
YouTube