Monografię na tle dotychczasowego dorobku literatury przedmiotu wyróżnia próba odpowiedzi na pytanie o to, czy dopuszczalne, a także istotne jest zagwarantowanie państwu członkowskiemu pewnej przewidywalności sytuacji i stosunków prawnych podlegających prawu Unii Europejskiej. Publikacja została podzielona na trzy części i w każdej z nich zaprezentowano ideę bezpieczeństwa prawnego z innej perspektywy. W części pierwszej (rozdziały I–II) przedstawiono bezpieczeństwo prawne jako składnik zasady rządów prawa – „królowej wszystkich zasad prawnych”, będącej jednocześnie źródłem idei i inspiracji dla poszukiwań wielu innych zasad prawnych, oraz związek bezpieczeństwa prawnego z rządami prawa. Część drugą pracy, obejmującą rozdziały III–V, poświęcono ustaleniu charakteru prawnego bezpieczeństwa prawnego oraz statusu prawnego w prawie Unii Europejskiej. W tej części została zaproponowana definicja bezpieczeństwa prawnego jako zasady doktrynalnej. W rozdziałach VI–VIII, stanowiących trzecią, ostatnią część pracy, przedstawiono zasadę bezpieczeństwa prawnego w ujęciu dynamicznym. Z tego punktu widzenia interesująca jest próba odpowiedzi na pytanie, jak przedmiotowa zasada wpływa na proces tworzenia prawa, jego stosowania przez organy władzy publicznej, a także jak oddziałuje na proces kontroli przestrzegania prawa unijnego.

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/bezpieczenstwo-prawne-jako-zasada-doktrynalna-w-prawie-unii-europejskiej-2016333

Facebook
YouTube