Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można zawężać jedynie do wymiany argumentów między różnymi, czasami nawet mocno zantagonizowanymi stronami. Trzeba pamiętać, że dialog ma docelowo umożliwić obywatelom uczestnictwo w polityce, a tym samym ich wpływ na podejmowane decyzje. Tym samym dialog jest demokratyczną gramatyką relacji między rządzonymi a rządzącym, diametralnie różniąc się od niedemokratycznych systemów politycznych gdzie rządzi relacja jednokierunkowa decydowania politycznego, tj. z góry do dołu.  Niemniej dialog to jednam jedynie „wpływ” a nie władza. Nie można zapominać, że demokratyczny reżim polityczny opiera się na kilku zasadach jednocześnie, w tym na zasadzie odpowiedzialności decydentów politycznych przed wyborcami. Uczestnicy dialogu nie wchodzą bo i nie mogą wejść w rolę właściwego decydenta, gdyż – z definicji – nie podlegają odpowiedzialności, a demokracja bez odpowiedzialności przekształca się, wcześniej czy później w swoje zaprzeczenie, tak samo, jak demokracja bez dialogu.

Właśnie dlatego tak ważna jest ochrona dialogu demokratycznego. Z jednej strony, co zrozumiałe, ochrona powinna być skierowana wobec szeroko rozumianego społeczeństwa demokratycznego, które powinno mieć zagwarantowane skuteczne mechanizmy artykulacji i agregacji swoich oczekiwań, zadań i pomysłów. To warunek minimum demokracji. Jednak aby demokratyczny dialog miał sens, aby był dialogiem właśnie i nie przekształcał się w formy z dialogiem mające mało wspólnego jakaś minimalna ochrona dotyczyć także i drugiej strony dialogu. To m.in. dlatego tak ważna jest ochrona praw opozycji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wszelkiego rodzaju grup i środowisk, które prezentują inne poglądy aniżeli strona rządowa.

Dialog, jak sama nazwa wskazuje, powinien być tylko dialogiem, a nie formą nacisku, presji czy wręcz domagania się zmiany reguł gry tylko wówczas, kiedy jedna ze stron dialogu nam się nie podoba.  Stąd np. tak ważna jest np. zasada ostateczności wyborów, która każe zaprzestać w pewnym momencie protestu tylko dlatego, że komuś nie podoba się wynik wyborów. Stąd tak ważna jest zasada podziału na rząd  opozycję, która współcześnie tworzy prawdziwy podział władzy, gdyż pokazuje różnicę w decydowaniu i odpowiedzialności, a zarazem dowodzi   pluralizmu sądów i ocen.

Ochrona dialogu demokratycznego jest nierozerwalnie związana z wolnością słowa. Każdy obywatel ma prawo wyrażać swoje opinie i krytykę, a także zgłaszać propozycje dotyczące polityki i społeczeństwa. Wolność słowa jest fundamentalnym prawem człowieka i podstawą demokracji. Dlatego tak istotny dla dialogu demokratycznego jest zakaz cenzury, który w Polsce – z uwagi na komunistyczne doświadczenia – ma rangę zakazu konstytucyjnego.  Z drugiej strony, we współczesnych społeczeństwach widzimy coraz częściej cenzurę faktyczną, która zatruwa nasz dialog pod różnymi hasłami, np. poprawności politycznej czy kultury unieważnienia. To powoduje, że współczesne społeczeństwa same ograniczają dialog, wyrzucając poza nawias pewne poglądy, które a priori zostaną uznane za nieakceptowalne. To prowadzi na w kierunku mediów, które współcześnie straciły cnotę niezależnych dostarczycieli obiektywnych informacji i stały się mediami tożsamościowymi, które wielokrotnie zamiast informować dezinformują, podają nie informację ale komentarz i narrację, które bardzo często prowadzą do wykluczenia jednych lub drugich z debaty demokratycznej.

Dialog demokratyczny umożliwia uwzględnienie różnorodności perspektyw, ocen, poglądów, pomysłów i doświadczeń społecznych. W demokratycznym społeczeństwie istnieje wiele grup i interesów, a ochrona dialogu zapewnia, że każda z tych perspektyw ma szansę być wysłuchaną i brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Dlatego tak niebezpieczne są obserwowane dziś tendencje do eliminowania z dialogu poglądów, które nam się nie podobają, których nie akceptujemy. Dialog ma być otwartą platformą wymiany najrozmaitszych racji i kontrracji, niestety coraz częściej przekształca się w tubę propagandową jednej strony. Wystarczy czyjeś poglądy uznać za nieakceptowalne, niepoprawnie polityczne, okrzyknąć je mianem niedemokratycznych czy niepraworządnych aby w istocie przeciąć dialog i w jego miejsce ustanowić monolog. 

Odmienność stanowisk i punktów widzenia  są niezbędne, gdyż dialog demokratyczny pozwala na dyskusję i negocjacje, które prowadzą do tworzenia konsensusu w społeczeństwie. Poprzez wymianę argumentów i rozważanie różnych opcji, obywatele mają szansę znaleźć wspólne rozwiązania problemów, które są akceptowalne dla większości. Jeśli dialog próbuje się zastąpić monologiem nie ma przestrzeni na konsensus, jest przestrzeń na często jednostronną, silnie ukierunkowaną narrację, która nie ma na celu dobra wspólnego, ale dobro partykularne wybranej grupy, opcji czy ideologii.

Zapobieganie konfliktom: jasną jest rzeczą, że ochrona dialogu demokratycznego pomaga w zapobieganiu konfliktom społecznym i politycznym. Kiedy obywatele mają możliwość swobodnej debaty i wyrażania swoich opinii, mogą znaleźć pokojowe rozwiązania i uniknąć eskalacji konfliktów.

Ochrona dialogu demokratycznego oznacza zapewnienie wolności wypowiedzi, swobody zgromadzeń oraz poszanowania różnorodności poglądów w społeczeństwie. Jest to niezbędne dla utrzymania otwartej i tolerancyjnej debaty publicznej, która pozwala obywatelom wyrażać swoje opinie, przedstawiać argumenty i krytykować rządzących. Ochrona dialogu demokratycznego pomaga zapobiegać cenzurze, represjom politycznym oraz uprzedzeniom, które mogą ograniczać wolność słowa i zduszać różnorodność opinii. Demokratyczne społeczeństwa potrzebują wolnego, uczciwego i otwartego dialogu, aby sprawnie funkcjonować i podejmować decyzje służące dobru publicznemu.

Ochrona dialogu demokratycznego i znaczenie parlamentów są nieodzowne dla demokratycznego funkcjonowania społeczeństw. Zapewnienie wolności słowa, swobody zgromadzeń oraz poszanowania różnorodności opinii przyczynia się do pluralizmu, debaty publicznej i uczestnictwa obywateli. Parlamenty natomiast stanowią kluczowy organ demokratycznego systemu, gdzie obywatele mają możliwość wyrażania swoich poglądów, kontrolowania władzy wykonawczej i uczestniczenia w procesie tworzenia praw.

 

Facebook
YouTube